Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Palmecentrets verksamhet baseras på övertygelsen om alla människors lika rätt och värde. Respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för fred och demokrati. Mänskliga rättigheter är inte bara ett mål utan också ett verktyg för att förändra världen.

Läs mer

Demokrati

Demokrati

Grunden för Palmecentrets demokratisyn är alla människors lika och unika värde. Demokrati skapar förutsättningar för människor att leva liv i frihet, och är ett styrelseskick som långsiktigt kan lösa konflikter fredligt. Vi ser demokratin som en process, inte som ett färdigt system eller givet tillstånd. Vi vill att demokratins ideal ska prägla hela samhället och människors inbördes förhållande.

Läs mer

Fred

Fred

Människor kommer alltid att söka friheten. Så länge hon förvägras den, står freden på spel. Långsiktig och varaktig fred kan endast byggas i samhällen som bärs upp av demokrati, jämlikhet och människors frihet. Dialog och förståelse mellan parter i befintliga eller potentiella konflikter ökar samhällens förmåga att fredligt hantera konflikter.

Läs mer

Folkligt deltagande

Folkligt deltagande

Folkligt deltagande är grunden för en fungerande demokrati. Människor måste ges möjlighet att själva bilda och organisera sig för att kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Folkrörelser som vill förändra samhället måste bygga sitt arbete på kunniga och aktiva medlemmar. Det är självständiga, kritiskt tänkande och medskapande medlemmar som ger demokratiska organisationer deras styrka.

Läs mer

Fackligt samhällsarbete

Fackligt samhällsarbete

Starka, demokratiska fackliga organisationer är en förutsättning för löntagarinflytande, rättvisa löner och goda arbetsvillkor. Ökat fackligt samhällsarbete behövs i en värld där makten delvis har förskjutits från politiken till multinationella företag och finansiella marknader. Och där det ännu är livsfarligt att arbeta fackligt i många länder.

Läs mer

Partipolitisk organisering

Partipolitisk organisering

Partipolitisk organisering och fungerande partier behövs för att bekämpa fattigdom och främja demokrati. Ju fler som engagerar sig i partier, desto bättre förutsättningar får demokratin att fungera. För att politiska partier ska kunna bidra till en demokratisk utveckling måste de vara demokratiskt uppbyggda, jämställda och inkluderande. Och de måste vara starkare än sina ledare.

Läs mer

Idé & debatt

Idé och debatt

För att förändra världen krävs också kommunikation och opinionsbildning. Genom att både informera om världen och bilda opinion för våra idéer om internationell solidaritet, frihet och jämlikhet, vill vi bidra till att organisera och mobilisera människor som har ett gemensamt intresse för att åstadkomma sociala och politiska förändringar världen över.

Läs mer

Sydafrika

Sydafrika

Trots demokratisk och ekonomisk utveckling har regeringen inte lyckats möta den höga arbetslösheten, den utbredda fattigdomen och den alarmerande aidsepidemin. Befolkningens växande missnöje utgör en svår prövning för demokratin i landet.

Läs mer

Västsahara

Västsahara

Landet är Afrikas sista koloni, ockuperat av Marocko sedan 1970-talet. Människorna är utsatta för ett hårt förtryck av ockupationsmakten. En stor del av befolkningen lever i flyktingläger mitt ute i Saharaöknen. Levnadsförhållandena där är mycket svåra. På grund av omvärldens acceptans av Marockos ockupation börjar många västsaharier misströsta om förändring på fredlig väg och röster höjs för ett återupptagande av den väpnade kampen.

Läs mer

Zimbabwe

Zimbabwe

Fattigdomen är mycket djup i landet. Arbetslösheten är cirka 90 procent och lönerna är låga. Den politiska utvecklingen går sakta framåt sedan diktatorn Mugabes enväldiga makt bröts 2008. Men demokratin är långt ifrån vunnen. Samlingsregeringen har tydliga samarbetssvårigheter. Situationen för politiskt och fackligt aktiva är fortfarande svår och riskerar att ytterligare försvåras vid ett eventuellt nytt val.

Läs mer

Burma

Burma

Valet i november 2010 var allt annat än demokratiskt. Burma är fortsatt en diktatur som styrs av en brutal militärjunta. Folket lever i djup fattigdom och den som höjer rösten mot förtrycket riskerar fängelse, trakasserier och tortyr.

Läs mer

Filippinerna

Filippinerna

Klyftorna är stora i det filippinska samhället. Korruptionen är utbredd och några mäktiga familjer styr i praktiken landet. Politiskt och fackligt aktiva löper stor risk att utsättas för våld. Valet 2010 ses dock som en demokratisk framgång.

Läs mer

Bolivia

Bolivia

Bolivia är ett av Latinamerikas fattigaste och mest ojämlika länder. Statskupper, utbredd korruption och en instabil ekonomi har präglat landet sedan självständigheten. Palmecentrets medlemsorganisation ABF driver ett projekt kring folkbildning i sex orter i Bolivia. Syftet är att människor ur Bolivias många ursprungsbefolkningar ska få tillgång till utbildning för att kunna påverka samhället och sina liv.

Läs mer

Palestina

Palestina

Folket lever i ett splittrat och politiskt polariserat samhälle, där de saknar rätten till frihet och förhindras att leva ett värdigt liv. Israels ockupation och bristen på respekt för de mänskliga rättigheterna skapar stora problem. Den viktigaste förutsättningen för positiva förändringar av samhället är respekt för de mänskliga rättigheterna och demokratins principer, samt enighet mellan palestinier.

Läs mer

Bosnien och Hercegovina

Bosnien

Landet har fortfarande stora ekonomiska och sociala problem. Det politiska systemet är komplext och partierna utnyttjar nationalistiska stämningar i eget syfte. Men det finns också en vilja till reformer, bland annat för att kunna närma sig EU.

Läs mer

Serbien

Serbien

På senare år har stora förändringar skett och den ekonomiska utvecklingen har varit relativt stark. Men landet hämmas av politisk instabilitet. Omfattande reformer krävs för att stärka ekonomin, demokratin och respekten för mänskliga rättigheter, och landets väg in i EU.

Läs mer

Turkiet

Turkiet

Under de senaste åren har landet utvecklats till en engagerad och utåtriktad regional stormakt. Den ekonomiska utvecklingen har varit mycket god. Men klyftorna mellan stad och landsbygd är stora och demokratin är ännu svag. Reformer krävs för att förbättra situationen för minoriteter och för att skapa utrymme för det framväxande civilsamhället, något som är en förutsättning för landets väg in i EU.

Läs mer

Belarus

Belarus

Som Europas sista diktatur är landet isolerat, både ekonomiskt och kulturellt. Mänskliga rättigheter respekteras inte och politiskt och fackligt aktiva förföljs av regimen. Efter omfattande valfusk omvaldes diktatorn Lukasjenka 2010 för en fjärde mandatperiod.

Läs mer

Förändringsaktörer i auktoritära stater

Förändringsaktörer i auktoritära stater

I auktoritära och totalitära stater har det civila samhället en särskilt viktig roll för att främja demokratisering och organisering av människor som vill förändra sitt samhälle. Samtidigt är potentiella förändringsaktörer i dessa stater utsatta för stora risker. Palmecentret har många års erfarenhet av att arbeta i auktoritära stater med att stödja aktörer som försöker vidga det demokratiska utrymmet och arbeta för ökad respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Övriga världen

Palmecenter har samarbete i cirka 35 länder i sex regioner. Här kan du läsa mer om vårt arbete.

Läs merStöd civilbefolkningen i Gaza
På gång nu
Projektledarutbildning

Under hösten och vintern 2014/2015 erbjuder Palmecentret i samarbete med ABF sina medlemsorganisationer en internationell projektledarutbildning. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna stöd och nödvändiga kunskaper för att förbereda och driva ett långsiktigt hållbart internationellt samarbetsprojekt tillsammans med en lokal partner.
Kurstillfälle 1: 4-5 oktober 2014
Kurstillfälle 2: 5-(6) februari 2015

Läs mer och anmäl dig

Internationella Socialdemokraten

Läs det senaste numret av Internationella Socialdemokraten. Där finns rapporter från hjälpinsatserna i Filippinerna, analyser av situationen på Västra Balkan och en samtal mellan Stefan Löfven och Jens Orback. Ladda ner tidningen här (PDF). Eller beställ exemplar av tidningen gratis från info@palmecenter.se